Beste Leden van De Nieuwe Ronde,
Graag nodigen we jullie uit om de algemene ledenvergadering (ALV)  bij te wonen op 24 februari 2021 om 20.00 uur.
De ALV zal dit jaar anders worden georganiseerd dan in de voorafgaande jaren en wel om twee redenen. In de eerste plaats is het door Corona niet mogelijk bij elkaar te komen en zullen we de vergadering online houden. We hopen dat dit een geslaagd experiment wordt. Voorafgaand aan de ALV zullen we de link doorsturen.

In de tweede plaats zal dit de eerste ALV worden sinds we gekozen hebben voor de opsplitsing tussen de beide locaties. Dat betekent dat het locatie-specifieke deel van de ALV ook wordt gesplitst: er zal een link zijn voor de leden van Pieters locatie en één voor die van Klaas. Het tweede deel van de ALV zal focussen op de vereniging en is gezamenlijk.
De gebruikelijke borrel na afloop van de ALV is dit jaar wat lastig te organiseren!

 

Agenda:

A – Locatie-specifiek deel

1 – evaluatie teeltseizoen 2020 en vooruitblik seizoen 2021.

2 – financieel resultaat locaties (https://www.denieuweronde.nl/jaarverslag-honingblokpad-2020/)

B – gezamenlijk deel

3 – notulen ALV 2020 (https://www.denieuweronde.nl/notulen-alv-2020/)

4 – mededelingen

5 – aankoop (oude) perceel Honingblokpad en toelichting mogelijkheden van financiering door leden.

6 – financiën vereniging, voorstel verlaging contributie van EUR 3,- naar EUR 1,- per jaar en benoeming kascommissie (https://www.denieuweronde.nl/financieel-verslag-vereniging-2020/)

7 – prijzen 2021

Het voorstel is, zoals gebruikelijk, de CBS-inflatiecorrectie voor consumentenprijzen (CPI) toe te passen op de abonnementen. Over 2020 was de CPI 1,3 %.  Daarnaast is het voorstel de voorgestelde EUR 2,- verlaging van de contributie ten goede te laten komen aan de tuinders. Al met al resulteert dit in een verhoging van EUR 205,- naar EUR 208,- voor 2021 voor beide locaties.

8 –  verkiezing bestuur

Het huidige bestuur stelt zich herkiesbaar

9 – verenigingsactiviteiten afgelopen jaar en komend jaar

10 – toekomst vereniging en bestemming tegoeden vereniging (https://www.denieuweronde.nl/voorstel-financien-vereniging/)

11 – wat verder ter tafel komt

 

Wij zien jullie graag op 24 februari,

 

Met vriendelijke groet,

 

Pieter Lammerts, namens het bestuur van De Nieuwe Ronde