Verslag ALV, locatiespecifieke deel Pieter

24 februari 2021, Zoom

Aanwezig: Pieter, bestuur: Arthur, Henk en Pauline plus 20 leden

 

1 Evaluatie teeltseizoen 2020 en vooruitblik seizoen 2021.

Dit jaar kwamen veel mensen in de tuin, niet alleen om te oogsten, maar ook om te picknicken of een boekje te lezen of om andere redenen. Dit komt waarschijnlijk door Corona.

In het begin van het seizoen is er meer dan normaal geoogst, waardoor er in mei niet altijd voldoende aanbod was. Pieter heeft 5% extra aangeplant. Vanaf eind mei was er wel voldoende aanbod. In de zomer waren er zelfs te veel courgettes en pompoenen. Ook was er een goed aanbod van uien en aardappelen.

Vragen/opmerkingen van leden over gewassen.

 • In de boerenkool zat veel witte vlieg, dat maakt de smaak niet beter.
  P: heeft daar nog geen oplossing voor. Hij gaat er naar kijken
 • Het was fijn dat er meer soorten aardappelen Wat vindt Pieter daarvan?
  P: standaard zaait hij drie rassen, een vroege, een gemiddelde en een late. Nu zijn niet alle aardappelrassen meer leverbaar vanwege het risico op ziekten. Bij de beslissing over welke rassen wel leverbaar zijn wordt jammer genoeg geen rekening met smaak gehouden. Hij is over de Twister (vroege aardappel van dit jaar) noch qua opbrengst noch qua smaak tevreden. De Ditta en de Alouette hadden en een goede opbrengst en zijn lekker. Hij is bezig met een nieuwe vroege soort. Afgelopen jaar waren er erg veel coloradokevers. Gelukkig zijn ze dankzij veel vrijwilligers nog op tijd afgevangen, maar hij maakt zich wel zorgen over komend seizoen. Er is wel veel vorst geweest maar deze is door de sneeuw niet diep de grond in gegaan. Hij gaat de aardappels wel aan de andere kant van de weg planten.
 • De bordjes in de aardappelen gaven nogal wat verwarring, ze stonden op rare plaatsen.
  P: niet iedereen oogst even netjes, blijkbaar zijn de bordjes niet voor iedereen logisch geplaatst.  Hij zal daar beter op letten.
 • De paarse broccolini is niet zo’n succes.
  P: Dat vindt Pieter ook. Het was hem aangeraden door de leverancier, maar dit jaar gaat hij het niet weer planten.
 • P: heeft vorige seizoen 125 rabarberplanten Deze gaan dit jaar geven.
 • Bessen : P: ze hebben te weinig water gehad. Hij gaat de struiken in het najaar vervangen. Klaas heeft een ander soort bessen die lang dragen.
 • Schorseneren zijn lastig om te oogsten, ze zitten diep in de grond. P. heeft het eerder geprobeerd maar dat was geen succes
 • Knoflook was er dit jaar weinig. Het is een lastig gewas voor biologische telers, P. heeft afgelopen seizoen de helft moeten weggooien.
 • Artisjokken zijn ook lastig in Nederland, bij vorst gaan de planten dood.
 • Courgettebloemen zijn erg lekker. Zolang ze aan de courgette zelf zitten kunnen ze geoogst worden. Nu gebeurt dit amper. Als je ze plukt voor de courgette gegroeid is kan er geen nieuwe courgette groeien.
 • Radijsjes: zal komend jaar er meer van zaaien.
 • Aardperen verwilderen erg. P. gaat ze niet in het teeltplan opnemen, maar hij kan ze wel in een hoek planten.
 • Bleekselderij: is een kasgroente en heeft dagelijks water nodig. Wordt dus ook niet opgenomen in het teeltplan.
 • Meerjarige kruiden vindt Pieter lastig. Bij Klaas doen ze het goed, maar er is een vrijwilliger die het werk doet. Als iemand zich geroepen voelt…..
 • Witte asperges zullen dit seizoen deels worden vervangen door groene. De witte blijven buiten het abonnement. Afgelopen jaar heeft hij ze niet aan restaurants kunnen verkopen, maar hij heeft ze wel aan de leden kunnen verkopen.
 • Kippen: binnenkort verstuurt P hier een mail over.

Meedenken over het teeltplan
Eigenlijk is februari te laat  om over het teeltplan te praten. Het pootgoed is al besteld. Pieter heeft zich voorgenomen de leden dit najaar te benaderen voor het seizoen van 2022.

 

 1. Financieel resultaat locaties

Pieters leden hebben een link naar zijn financieel jaarverslag ontvangen, maar dit heeft niet iedereen kunnen vinden. Hij heeft een goed jaar gedraaid waarin hij ook externe arbeid heeft kunnen betalen en voldoende heeft kunnen verdienen.  Ook economisch is zijn bedrijf dus gezond. Er zijn verder geen opmerkingen over, behalve dan dat ook het jaarverslag van Klaas toegankelijk zou moeten zijn.

 

 1. WVTTK
  De bak met water is bedoeld voor het wassen van de groenten. Niet iedereen doet dat omdat men constateert dat mensen ook hun handen erin wassen. Pieter zal kijken of hij een apart bakje kan maken voor het handenwassen. De bak wordt 1 x per week ververst.

 

Verenigingsdeel, Zoom, 20:00 uur

42 Huishoudens (zoom-accounts) totaal aanwezig

 

Agenda/verslag:

A – Locatie-specifiek deel (niet opgenomen in dit verslag).

1 – Evaluatie teeltseizoen 2020 en vooruitblik seizoen 2021.

2 – Financieel resultaat locaties (https://www.denieuweronde.nl/jaarverslag-honingblokpad-2020/).

 

B – gezamenlijk deel

3 – Mededelingen

Arthur geeft enkele (digitale) tips om de vergadering ordelijk en overzichtelijk te kunnen laten verlopen.

 

4 – Notulen ALV 2020 (https://www.denieuweronde.nl/notulen-alv-2020/)

 • Er wordt geconstateerd dat de bijgeleverde notulen de naam van ALV_2019 hebben, welke ALV 2020 moet zijn, omdat de ALV toen gehouden is. Het gaat wél over teeltjaar 2019.
 • Verder is er een vraag over de toekomst van de vereniging. Arthur zal hier bij agenda punt 10 verder op in gaan, echter kan hij al aangeven dat de vereniging zal blijven bestaan.

 

5 – Aankoop (oude) perceel Honingblokpad en toelichting mogelijkheden van financiering mbv leden.

Pieter licht toe dat hij de kans heeft gekregen om het deel van het perceel te kopen dat nu nog wordt gepacht. De aanpak zal vergelijkbaar zijn met het perceel dat hij eerder heeft aangeschaft. De leden krijgen dus de kans om te participeren middels een lening.

Verder geen vragen, met vindt het helder gebracht.

 

6 – Financiën vereniging, voorstel verlaging contributie van EUR 3,- naar EUR 1,- per jaar en benoeming kascommissie (https://www.denieuweronde.nl/financieel-verslag-vereniging-2020/)

Financiën van de vereniging: Arthur geeft een mondelinge toelichting op de financiën. Per abuis zijn deze niet meegestuurd.

Arthur bedankt de kascontrole commissie, bestaande uit Klaas Bouwmeester en Daniel Schoenmaker. Zij zijn akkoord met financiën.

Berend geeft aan dat geld mogelijk (grotendeels) overgezet gaat worden naar spaarrekening, of verenigingsrekening, zodat dit vermogen niet op zijn naam staat. Daarnaast is het veiliger. Dit wordt door Berend nader onderzocht en in een bestuursvergadering formeel vastgelegd.

Verder is het verwacht vermogen op 1-1-2022 niet 15.650, maar 16.880.

Arthur licht de verlaging van contributie toe. De intentie is de rekening niet verder op te laten lopen. Hier komt geen bezwaar op.

Er wordt geopperd (door Wieger) om een broodfonds op te zetten, te gebruiken met het geld van de vereniging. Hiermee zou de jaarlijkse premie verlaagd kunnen worden. Pieter geeft aan dat Klaas en Pieter hun eigen oplossing nu hebben. Dat is hun wens op dit moment. De huidige arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen zijn erop gericht om inhuur te kunnen betalen bij tijdelijke ongeschiktheid van de tuinder.

Klaas Bouwmeester heeft 2 jaar in kascontrole commissie gezeten, gevraagd wordt of er iemand anders Daniel Schoenmaker kan assisteren in 2021. Marijke Kaper biedt zich aan.

 

7 – Prijzen 2021

Voorafgaand aan de vergadering is het volgende voorgesteld: Het voorstel is, zoals gebruikelijk, de CBS-inflatiecorrectie voor consumentenprijzen (CPI) toe te passen op de abonnementen. Over 2020 was de CPI 1,3 %.  Daarnaast is het voorstel de voorgestelde EUR 2,- verlaging van de contributie ten goede te laten komen aan de tuinders. Al met al resulteert dit in een verhoging van EUR 205,- naar EUR 208,- voor 2021 voor beide locaties. 

Besproken is om deze inflatiecorrectie op te nemen in een op te stellen Huishoudelijk Regelement. Daarmee hoeft dit punt niet ieder jaar apart behandeld te worden, tenzij hier een aparte aanleiding toe is en/of afgeweken wordt van het CBS-getal.

Er wordt geconstateerd dat niet iedereen de financiën van beide tuinders heeft gezien. De wens is er onder sommige leden, aangezien in de tuindersessie van Klaas is geopperd om diens inkomen te verhogen omdat sommige leden deze laag vinden. Het Bestuur heeft de financiën vooraf besproken met de tuinders (bestuursvergadering 1 feb 2021) en er is toen samen geen aanleiding geconstateerd om af te wijken van de voorgenomen abonnementsgelden en verdeling van de verenigingsreserves. Onderscheid in abonnementstarief kan ook niet: deze zijn voor iedereen gelijk.

Uitgelegd wordt dat de financiën van de tuinders in de “tuinder’ sessie voor de betreffende tuinder is behandeld en dat dit dus bewust is gebeurd. Verscheidene leden geven aan dat ze het op prijs zouden stellen als ze het wél zouden krijgen. Er volgt een uitleg waarom er voor gekozen is om dit te scheiden en de voornaamste reden is dat het onwenselijk is omdat er (altijd) vergelijkingen worden gemaakt en appels met peren worden vergeleken. In de vergadering worden tegenargumenten gegeven. Arthur geeft aan dat hier inderdaad óók goede punten/redenen tussen zitten, maar dat wij hier nu in deze grote vergadering er niet uitkomen. Een mogelijkheid zou zijn om een enquête onder de leden te houden, maar hier wordt tegenin gebracht dat de wijze van vraagstelling de antwoorden beïnvloed. Afgesproken is dat het bestuur bij een volgende vergadering met de tuinders hier verder over gaat vergaderen.

De ALV stemt in met de inflatiecorrectie en het verlagen van de contributie, zoals voorgesteld.

8 – Verkiezing bestuur

Het huidige bestuur stelt zich herkiesbaar.

Hier komen geen vragen over, of anderen die zich ook beschikbaar willen stellen. Hiermee is Bestuur 2021 vastgelegd.

9 – Verenigingsactiviteiten afgelopen jaar en komend jaar

Arthur geeft aan dat de enige échte activiteit die gehouden is de ALV van 8 februari is geweest. Bij Pieter heeft zich nog wel een potluck-feestje voorgedaan, maar dit stond los van de vereniging.

Om wel bekende corona-redenen is het hierbij gebleven.

10 – Toekomst vereniging en bestemming tegoeden vereniging (https://www.denieuweronde.nl/voorstel-financien-vereniging/)

Arthur geeft een mondeling toelichting op de tegoeden, waarvan het overzicht is rondgestuurd voorafgaande de vergadering. Vanuit de leden komen geen aanvullende vragen of opmerkingen. Hiermee is het voorstel aangenomen.

Daarnaast zijn er gesprekken geweest met tuinders en Bestuur. Toekomstige afspraken zullen omschreven worden in een op te stellen HHR.

11 – Wat verder ter tafel komt

Pieter geeft aan dat er een grote wachtlijst (>70 leden) is en dat er weinig opzeggingen zijn en worden verwacht. Mogelijk kan er in het westen van Wageningen een derde tuin worden opgezet. Maar meer dan een idee is het nog niet. Zowel Klaas als Pieter kunnen dit er zelf ook niet bij doen.