De gewassen van 2020

Het was opnieuw een jaar met een interessant weerpatroon. Februari en de eerste helft  van maart waren erg nat, en het was lastig om de voorbereidende werkzaamheden als bemesting en grondbewerking tijdig af te ronden.  Vanaf de tweede helft werd maart droog en warm en dat bleef zo in april en mei. Dus toen de gewassen eenmaal de grond in konden, ging het hard. De droogte vroeg in het jaar kon gemakkelijk worden bijgehouden met de beregening. Erg vervelend was dat half mei nog serieuze vorst kende, waarvan de aardappels een ernstige klap kregen. In juni en juli viel gelukkig redelijk wat regen, daar was ik blij mee want dat zijn de maanden waarin het moeilijk is om met beregening de droogte en hitte te compenseren. Pas in augustus moest de beregening weer overuren maken tijdens de hittegolf gedurende de eerste helft van die maand.  Veel gewassen hebben de hittegolf redelijk overleefd, met uitzondering van de veldkomkommers, die na de hittegolf geen vrucht meer droegen. September was warm en gewassen die het moeten hebben van het najaar, zoals veldsla, konden daarvan profiteren.

Het afgelopen jaar waren er –naast het weer- meer factoren die het aanbod van de gewassen hebben beïnvloed. Tijdens de eerste lockdown was duidelijk te merken dat er meer gebruik van de tuin werd gemaakt en dat gewassen sneller op gingen. Normaal gesproken is het aanbod aan sla gedurende het gehele oogstseizoen ruim, dit jaar moesten we sla halverwege het jaar een week van de oogstlijst halen. Daarnaast speelde er dat ik sterk de indruk had dat er forse hoeveelheden groente zijn ontvreemd, vooral de Melm leek in trek bij de veronderstelde dieven.  De reden dat ik diefstal veronderstel is dat er ’s avonds regelmatig een gehele rij van een gewas systematisch was weggeoogst. Bij ‘normaal’ oogstgedrag wordt nooit een rij systematisch geoogst, maar gaat het in plukjes her en der. Hard bewijs voor diefstal is er niet. Toch vermoed ik dat diefstal de reden is dat vrijwel niemand flespompoenen kunnen oogsten dit jaar en dat het aanbod courgettes onder de maat bleef. Dit komend jaar zullen we meer aandacht besteden aan de omheining van de Melm, hopelijk biedt dat voldoende bescherming.

Elk jaar blijken er punten in de teelten voor verbetering vatbaar. Dankzij de storm in het najaar werd duidelijk dat we het klimnet voor de pronkbonen steviger moeten ophangen. Daar gaan we dit jaar aan werken. Ook blijkt ieder jaar de plantgoedbestelling iets bijgeschaafd te moeten worden. Zo zal er komend jaar weer wat meer palmkool en koolraap komen, die waren afgelopen jaar duidelijk tekort.

Dit jaar hebben we meer coloradokevers in de aardappels gehad dan ooit en die vraten meer aardappelblad weg dan ooit. Dat kwam bovenop de schade die de late vorst aan de aardappels had gebracht. De opbrengsten waren dan ook matig. De komende weken ga ik werken aan een methode om de kevers en larven effectiever uit de plant te kunnen wegvangen.

Gelukkig deden andere gewassen het weer boven verwachting goed. De najaarsbieten waren erg goed gekiemd en vormden een mooi gewas. Ook de tweede generatie veldsla was erg goed gekiemd en profiteerde volop van de warme september maand. De wortels, een beetje een zorgenkindje de afgelopen jaren, deden het ook prima.

Komend seizoen zullen we het teeltplan iets bijschaven, maar in grote lijnen zal het meer van hetzelfde zijn. De grootste verandering betreft de kruiden koriander, kervel en dille. Die heb ik de afgelopen jaren in gelijke hoeveelheden gezaaid/aangeplant. Afgelopen jaar was de belangstelling voor koriander groot, maar voor dille en vooral kervel marginaal. Mijn voorstel is daarom om komend jaar alleen koriander te zaaien/aanplanten, en dat dan in een grotere hoeveelheid. Ikzelf was het afgelopen jaar ook niet tevreden over de groene pompoenen. Het gebruikte ras gaf zulke grote vruchten dat lang niet iedereen ervan kon oogsten. Wat mij betreft gaan we komend jaar weer terug naar het eerder gebruikte ras.

Het afgelopen jaar heb ik het werk op het land niet alleen gedaan. Als gevolg van de lockdown is het aantal actieve leden/vrijwilligers groter dan anders. Sommigen droegen ongevraagd bij; anderen sloten zich bij de groep aan. Met name wil ik bedanken: Truus voor haar werk in de bloemen, en Jiri, Hans, Lau, Maria, Leny, Maaike, Joris, Bent en Nico voor hun structurele bijdrage.

 

De financiën van Klaas

 

begroting  resultaat begroting
2020 2020 2021
UITGAVEN
1 zaden/mest 9500 10028 10000
2 brandstof/stroom 850 924 900
3 kantoor/PR 1800 2160 1900
4 klein materiaal/reparaties 1000 1620 1500
5 transport 700 700 700
6 AOV 3300 3336 3500
7 grond (belasting+pacht) 800 698 700
8 machineonderhoud 1000 137 500
9 investeringen (afschrijving) 500 500 0
10 verzekering 500 516 500
11 afdracht vereniging 1410 681 233
12 arbeid 625 313 500
13 onvoorzien (freesbak) 1000 660 1000
14 overig 0 0 0
totaal 22985 22273 21933
   
INKOMSTEN  
15 abonnementen 43952 42863 43886
16 abonnementen/losse verkoop 2019 1570 894 750
17 contributie vereniging 1410 681 233
18 losse verkoop 2020  150 23 25
19 lezingen, excursies 75 0 0
          20 subsidie   400 478 400
21 overig (loonwerk) 100 200 100
 
totaal 47657 45139 45394
INKOMEN  
bruto 24672 22866 23461

 

 

Het cijfers van afgelopen jaar laten een gemengd beeld zien. De inkomsten uit abonnementen vielen iets tegen. Toen duidelijk werd dat als gevolg van de lockdown er meer dan anders werd geoogst, heb ik de verdere instroom van abonnees beperkt. Dat scheelde een EUR 1000,-. Achteraf bleek ik ook de nagekomen betalingen uit 2019 iets te rooskleurig heb ingeschat. Aan de kostenkant zijn sommige posten hoger uitgevallen, maar andere lager. Daardoor is het totaal van de kosten ongeveer op het niveau van de begroting uitgekomen. Het resultaat van deze cijfers is dat het bruto inkomen iets achterbleef bij de begroting.

Voor komend jaar heb ik de inkomsten uit abonnementen opnieuw voorzichtig ingeschat, zolang we nog te maken hebben met het nieuwe normaal. Bij de begroting van komend jaar ben ik uitgegaan van een verhoging van de abonnementsprijzen met 1,3% (inflatie 2020).

 

Enkele aanvullende opmerkingen:

1: zaden/mest: Het komende jaar en het jaar daarop worden nog (dure) micro nutriënten aangeschaft, voor een bedrag van een kleine EUR 2500,-. Daarna zakt deze kostenpost naar verwachting tot zo’n EUR 8000,-.

3: deze post omvat kosten als kosten voor de boekhouder, abonnementen, computer onderhoud en bankkosten. Ook de SKAL certificatie valt hieronder. En SKAL-inspectie tijdens lockdown bleek fors duurder dan een gebruikelijke inspectie.

4: dit jaar zijn relatief veel onderdelen aangeschaft voor machines als de frees, grasmaaier en takkensnipperaar.

5: transport: dit is een schatting van het gebruik van de bus voor bedrijfsdoeleinden.

6: AOV: een arbeidsongeschiktheidsverzekering

8: ik heb het smeren van een aantal moeilijk te bereiken smeerpunten aan de trekker uitbesteed.

9: afschrijvingen op eerder aangeschafte machines, zoals een klepelmaaier en een smalle frees.

11: Dit is de afdracht van de contributie aan de vereniging door de leden, die samen met het abonnementsgeld wordt geint. Deze post komt terug bij regel 17. Deze post is lager uitgevallen dan begroot omdat Pieter en ik nu gescheiden abonnementen (en dus ook contributies voor de vereniging) innen. In de begroting voor komend jaar is de verlaging van het contributiebedrag verwerkt.

12: de vergoeding voor het betaalde wiedwerk door Nico.

13: halverwege dit jaar bleek het hart van één van de freesbakken onherstelbaar beschadigd.  Er is een nieuwe bak aangeschaft.

15: de abonnementen omvatten de groente- én bloemenabonnementen. Afgelopen jaar heb ik de toestroom van nieuwe abonnees enigszins afgeremd toen door de lockdown er meer dan anders geoogst bleek te worden.

16: de nagekomen betalingen voor abonnementen.

21: de subsidie betreft een hectare-vergoeding uit de EU pot.

22: ik ploeg enkele percelen in het voorjaar en zomer.