Huishoudelijk Reglement De Nieuwe Ronde

Huishoudelijk Reglement Vereniging De Nieuwe Ronde

Rechten en verplichtingen der leden

Artikel 1

De aanmelding tot het lidmaatschap van de vereniging geschiedt bij het bestuur.

De aanmelding tot het lidmaatschap kan eveneens geschieden door het invullen en – indienen van het formulier voor de aanvraag van de oogstrechten bij de kwekerij “De Nieuwe Ronde”. Op dit formulier dient men uitdrukkelijk aan te geven of men al dan niet lid wil worden.

 

Oogsters betalen ieder jaar aan het begin van het seizoen aan de tuinder abonnementsgeld. Een klein deel hiervan gaat als verenigingscontributie naar de Vereniging.

 

Vergaderingen

Artikel 2

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. Op verzoek van het bestuur mogen de tuinders hier ook bij aanwezig zijn. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de vergadering te schorsen of te verdagen.

 

Artikel 3

Het bestuur kan geen besluiten nemen indien niet tenminste de helft van het aantal zittende bestuursleden aanwezig is.

 

Artikel 4

Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus. Er is sprake van consensus wanneer de leden (en in geval van bestuursvergaderingen ook de tuinders) overeenstemming hebben bereikt en de deelnemers ‘geen overwegend, beargumenteerd bezwaar’ meer hebben. Er wordt dus net zo lang gesproken over de geschilpunten totdat er een formule is gevonden die voor elke deelnemer aanvaardbaar is.

Artikel 5

Er wordt in principe niet gestemd. Als na diverse pogingen het toch niet lukt om consensus te bereiken, zal noodgedwongen pas dan tot stemming worden overgegaan.

 

Artikel 6

De Algemene Leden Vergadering (ALV) bestaat uit twee delen. Iedere tuinder heeft allereerst een eigen deel waarin hij het jaarverslag, inclusief de financiën bespreekt. Dit wordt gevolgd door een algemeen deel waarin het reilen en zeilen van de vereniging (activiteiten, financiën vereniging, overige zaken) wordt behandeld.

 

Artikel 7

Met de uitnodiging tot het bijwonen van de ALV worden ook de financiële overzichten van de tuinders en van de vereniging meegestuurd. Ieder lid ontvangt het financiële overzicht van zijn/haar tuinder (en vereniging). Vragen over de financiën kunnen voorafgaand aan de ALV ingediend en hierin besproken worden of tijdens de ALV gesteld worden, waarbij het antwoord ook achteraf gegeven kan worden.

Artikel 8

Jaarlijks wordt de CBS-Inflatiecorrectie voor consumentenprijzen (CPI) toegepast op het abonnementstarief. Zijn er redenen om hiervan af te wijken, kan dit op ALV worden besproken en vastgesteld.

 

Artikel 9

De verenigingscontributie van de Vereniging ten tijde van het opstellen van onderhavig document en versienummer 01, bedraagt: 1 euro per lid per jaar. De hoogte van de verenigingscontributie wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld op voorspraak van het bestuur.

 

 

 

Bindende voordracht

Artikel 10

Wanneer er bij het benoemen van een nieuwe bestuurder maar 1 kandidaat is, wordt in de regel besloten deze kandidaat als bestuurder aan te stellen. Dit bindende karakter van de voordracht kan door de ALV worden opgeheven door een 2/3 meerderheid.

 

Tegenstrijdig belang

Artikel 11

Een bestuurslid dat een tegenstrijdig of eigen belang heeft bij een bestuur beslissing, neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming daarover. Als alle bestuurders in een vereniging een tegenstrijdig belang hebben dan verschuift de beslissingsbevoegdheid naar de algemene vergadering van de vereniging.

Begrenzing meervoudig stemrecht

Artikel 12

Binnen het Bestuur van de Vereniging is sprake van een collegiaal bestuur, waarbij alle bestuursleden een gelijkwaardige stem zijn en hebben.

Raadgevende stem

Artikel 13

Voor de bestuursleden zijn er geen beperkingen in de besluitvorming, als zijnde dat alle bestuurders bij alle besluiten worden betrokken en advies kunnen geven zowel in het bestuur als in de ALV.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 14

Bestuurders hebben de verplichting hun taken behoorlijk te vervullen en kunnen daar op worden aangesproken. Die behoorlijke taakvervulling houdt in dat elke bestuurder in elk geval handelt in overeenstemming met het statutaire doel en zich houdt aan in de wet en statuten omschreven verplichtingen.

 

Artikel 15

Bestuurders dienen:

 • Bekend te zijn met de statuten van de organisatie;
 • Geen (financiële) verplichtingen aan te gaan namens de organisatie waarvan bekend is dat de organisatie die niet kan nakomen;
 • Zich ervan te vergewissen dat collega-bestuurders hun taken en verplichtingen kunnen doen en dat het door een medebestuurder gevoerde beleid op zijn/haar beleidsterrein, niet tot risico’s voor de organisatie leidt;
 • Regelmatig vergaderen en onderling verantwoording afleggen over de uitvoering van de taken;
 • Goed geïnformeerd zijn over besluiten die genomen worden en die vastleggen. Wanneer er geen overeenstemming is, worden de bezwaren van bestuursleden ook opgeschreven (onder andere in notulen);
 • In staat te zijn ten alle tijden in het belang van de organisatie te beslissen en elkaar daar kritisch op te bevragen.

 

Artikel 16

De penningmeester mag zelf betalingen tot 500 euro doen. Boven dit bedrag dient de betaling te zijn goedgekeurd door minimaal één ander bestuurslid.

Artikel 17

Ledenlijst

De ledenlijst wordt met inachtneming van de privacywetgeving bijgehouden door de tuinders, aangezien het aan- en afmelden voornamelijk bij hen plaats vindt. De secretaris van de Vereniging heeft toegang tot deze lijst.

 

 

 

Artikel 18

Oogstregels

 1. Alle leden van De Nieuwe Ronde kunnen 7 dagen per week en 24 uur per dag komen oogsten. Het lidmaatschap moet gezien worden als een oogstaandeel waarbij je zelf mag kiezen wat je oogst.
 2. Wat geoogst kan worden staat vermeld in de oogstlijst. Deze wordt in het seizoen wekelijks verstuurd per email. De lijst is ook te vinden op het mededelingenbord.
 3. Bordjes met de naam van het gewas worden geplaatst bij gewassen die geoogst kunnen worden.
 4. Oogst alleen voor het aantal personen waarvoor u zich hebt opgegeven.
 5. Oogst alleen voor verse consumptie, tenzij via het tuinbericht anders aangegeven wordt. Het is niet de bedoeling dat u voor de winter groente inmaakt of invriest. Uitzondering daarop vormen aardbeien, waarbij er naar gestreefd wordt voldoende te hebben om ieder een paar potten jam te laten maken, en incidenteel andere gewassen.
 6. Bedenk dat we de oogst delen met ongeveer 400 huishoudens.
 7. Graag voorzichtig oogsten zodat de planten niet beschadigd raken en lang en veel kunnen dragen.
 8. Bij onduidelijkheden kunt u altijd de tuinder aanschieten of, bij zijn afwezigheid, een van de andere leden
 9. Gewasresten, die ontstaan bij het oogsten, kunt u gewoon laten liggen op de plek waar u oogst. De oogstresten worden naderhand ondergeploegd.
 10. Kinderen vinden het leuk om mee te helpen oogsten. Neem ze gerust mee.
 11. Graag zoveel als mogelijk over de aanwezige paadjes lopen en zo min mogelijk door de groentebedden.
 12. Meewerken met de tuinder op de tuin is niet verplicht, maar wel zeer welkom. Graag hiervoor opgeven bij de tuinder.

 

Artikel 19

Gedragsregels

 1. De akkers worden bewerkt door de tuinder. Deze zal u graag wegwijs maken op groentekwekerij De Nieuwe Ronde.
 2. Als sprake is van onregelmatigheden bij het oogsten (opmerkelijk grote hoeveelheden meenemen, vernielingen, gedrag in strijd met de regels) dan graag de persoon in kwestie daarop aanspreken en/of dit doorgeven aan de tuinder.
 3. Veel leden waarderen het als andere leden hen op de akker groeten of zich voorstellen.
 4. Honden zijn aangelijnd toegestaan op het algemene deel van de tuin. Niet op/ter hoogte van de groentebedden.

 

 

 

Bijlage 1: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Bestuur, ALV en Tuinders

 

 

Bijlage 1: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 

In onderstaande tabel worden de TVB’s van bestuur, ALV en tuinders samengevat.

Taken Bestuur Tuinders Gezamenlijk.

Bestuur + Tuinders dan wel ALV

Belast met de algemene leiding van de vereniging  en met de uitvoering en handhaving van statuten, reglementen en besluiten. Belast met de algehele bedrijfsvoering van de groentekwekerijen  
  Belast met dagelijkse leiding o.a. middels het regelmatig houden van bestuursvergaderingen Deelnemen aan bestuursvergaderingen  
  Uitschrijven en houden van statutair vastgelegde  vergaderingen Deelnemen aan de ALV en het daar afleggen van verantwoording over gemaakte keuzes.  
  Uitvoeren besluiten ALV Uitvoeren besluiten ALV  
  Informatieverstrekking aan leden Informatieverstrekking aan oogsters  
  Inventariseren wat er onder de leden-oogsters leeft Inventariseren wat er onder de leden-oogsters leeft en de mogelijkheden daarvoor beoordelen daarvan tegen de beperkingen van de landbouwkundige praktijk Vaststellen in een ALV van een gezamenlijk gedragen teeltplan dat de leden-oogsters seizoensrond een gevarieerd, kwalitatief hoogstaand (= biologisch) en kwantitatief voldoende (= in juiste verhouding tot abonnementsgeld) pakket aan groenten, kruiden en klein-fruit biedt

 

 

Taken Bestuur Tuinders Gezamenlijk.

Bestuur + Tuinders dan wel ALV

  Organisatie van activiteiten voor leden-oogsters i.s.m. tuinders Organisatie van activiteiten voor leden-oogsters i.s.m. bestuur  
  Namens de leden contact onderhouden met de tuinders Begeleiden stagiaires en vrijwilligers  
  Ondersteunen van de tuinders in hun bedrijfsvoering Bestuur informeren over ontwikkelingen aangaande de tuinen en de tuinders Consensus over ingrijpende veranderingen
  het bieden van extra ondersteuning bij onvoorziene omstandigheden het leveren van een extra inspanning om onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden  
  Signaleren van problemen, mogelijkheden en veranderingen in omstandigheden en suggesties doen voor passende reacties

 

Signaleren van problemen, mogelijkheden en veranderingen in omstandigheden en suggesties doen voor passende reacties

 

plan van aanpak voor adequate reactie op problemen, mogelijkheden en veranderingen in omstandigheden

 

  Ledenadministratie Administratie van oogsters  
Innen van de verenigingscontributie via de tuinders Innen van de abonnementsgelden en de verenigingscontributie  
  Financiële administratie vereniging voeren Financiële administratie eigen kwekerij voeren en inzicht bieden in de financiële situatie Het vaststellen van een prijsstelling die een economisch duurzame bedrijfsvoering mogelijk maakt
  Opstellen jaarverslag vereniging Opstellen jaarverslag eigen tuin  

 

 

Verantwoordelijkheden Bestuur Tuinders Gezamenlijk.

Bestuur + Tuinders dan wel ALV

De leden te stimuleren tot het bijdragen aan sociaal, economisch en ecologisch verantwoorde landbouw Borgen van voldoende middelen om het teeltplan te kunnen uitvoeren  
  Landbouwbedrijven die een ecologisch verantwoord beheer voeren te ondersteunen Behouden van de SKAL-certificatie en vooruitlopen op de normen voor maatschappelijk verantwoorde en duurzame productie  

 

 

 

  Vereffenen na ontbinding van de vereniging De tuinen zo in te richten dat het een aantrekkelijke en plezierige plek is om te vertoeven voor en na het oogsten

 

 
Bevoegdheden Schorsen van leden Oogsters de toegang ontzeggen tot de tuin  

 

  Beëindigen van of ontzetten uit het lidmaatschap van leden-oogsters